Shamshad Sarai غزل

Shamshad Sarai, Layyah (Pakistan) 0331-7632316
shamshad sarai urdu poetry
Viewers: 2008
Share